Καθαρισμός

Αφαίρεση νεκρού, κατεστραμμένου ή μολυσμένου ιστού που διαφορετικά θα παρεμπόδιζε την επούλωση μιας πληγής.